Jdi na obsah Jdi na menu
 


AKTUALITY

Výsledky přijímacího řízení do MŠ pro školní rok 2020/2021
Ředitelské volno ZŠ
Přerušení provozu MŠ

Zápis do MŠ:
Za_pis_do_mater_ske_s_koly.docx
Čestné prohlášení k očkování.docx
Čestné prohlášení k očkování.pdf
Žádost o přijetí do MŠ_2020-2021.doc
Žádost o přijetí do MŠ_2020-2021.pdf

Otevření školy pro 1. stupeň od 25. 5. 2020
Priloha_cestne_prohlaseni.pdf
Formulář_Uvolňování_dětí_po_dopoledním_bloku.docx

Vážení rodiče,
v souvislosti s naším předběžným průzkumem zájmu o docházku Vašich dětí do školy od 25. 5. 2020 jsme se setkali s opakujícími se dotazy, na něž jsme se rozhodli odpovědět souhrnně v následujícím textu. Doufáme, že získáte jasnější představu, abyste se do 18. 5. 2020 mohli definitivně rozhodnout, která varianta zbytku školního roku pro Vás bude nejvhodnější.

Jak budou organizovány skupiny žáků?
Děti budou zařazeny do skupin cca 15 žáků. Kolik skupin bude ustanoveno, záleží na počtu přihlášených – proto Váš zájem zjišťujeme už teď. Už nyní je nám jasné, že v některých třídách dojde k rozdělení na dvě skupiny. V tom případě si děti rozdělí jejich třídní učitelka s jiným pedagogickým pracovníkem (učitelem/učitelkou, asistentkou, vychovatelkou) podle podmínek vzdělávání a individuálních vzdělávacích potřeb žáků.  V té samé skupině budou děti trávit veškerý čas ve škole – dopolední i odpolední blok. Pokusíme se maximálně omezit i střídání pedagogického personálu ve skupinách.

Jak bude probíhat ranní příchod do školy?
První den nástupu do školy budou děti odevzdávat Vámi vyplněné a podepsané Čestné prohlášení, které máte k dispozici k vytištění na webových stránkách školy v sekci Aktuality. Vytištěný prázdný formulář si můžete po domluvě vyzvednout ve škole.
Škola bude dětem otevřena každý den v 7:30. Dřívější příchod nebude možný. Aby nedocházelo ke shlukování dětí, bude před školou napomáhat s koordinací některý ze zaměstnanců školy, který děti bude s potřebnými rozestupy vpouštět do šaten. Vstup rodičů ani jiných dospělých do budovy školy nebude bohužel možný.
Do školy bude přijímáno jen dítě zcela zdravé, bez příznaků onemocnění a zvýšené teploty. Pokud trpí dítě alergickou rýmou či jinými projevy nepřenosné chronické nemoci, prosíme doložit potvrzením od lékaře/čestným prohlášením zákonného zástupce.
V případě, že se u dítěte objeví příznaky virového onemocnění, je nutné okamžitě přerušit docházku do školy a oznámit tuto skutečnost třídní učitelce nebo ředitelce školy.

Jak bude probíhat vyzvedávání žáků?
Odpolední blok nebude školní družinou, proto do něj budou moct docházet všichni žáci ze skupiny včetně těch, kteří běžně do družiny nechodí. Na odchod žáků se také nebudou automaticky vztahovat pravidla, která máte nastavená v rámci docházky do školní družiny. Způsob odchodu sdělte prosím písemně na formuláři, který je stejně jako Čestné prohlášení vložen na webové stránky školy do sekce Aktuality, nebo si jej můžete vytištěný vyzvednout po dohodě ve škole. Informace o odchodu Vašeho dítěte budou předány příslušným pracovníkům školy. Jaké máte možnosti?

Z hlediska času: Dítě odchází po dopoledním bloku/během odpoledního bloku, nejpozději však po jeho skončení v 16:00 h.
Z hlediska doprovodu: Dítě odchází samo na základě Vašeho písemného požadavku nebo s osobou, kterou jste ve svém oznámení označili třídní učitelce za pověřenou.
Pokud nebude dítě odcházet samo, budete po personálním obsazení jednotlivých odpoledních bloků informováni o telefonním čísle, na němž svůj příchod před školu oznámíte.

Jaká ochranná a hygienická opatření budou ve škole prováděna?

Co se osobních ochranných prostředků (roušek, štítů, respirátorů) týče, zatím platí povinnost nošení roušky při příchodu do školy, pohybu ve společných prostorách a kontaktu s jinými osobami. Když budou děti sedět v lavicích v patřičných rozestupech (výuka, svačení), budou moct mít roušku sundanou a uloženou v krabičce či sáčku na ni určeném. Po dvou hodinách nošení bude třeba roušku vyměnit za čistou, proto je třeba vybavit dítě i několika náhradními rouškami podle délky pobytu ve škole

Děti budou mít za povinnost si pravidelně mýt ruce (poprvé hned po příchodu do třídy a dále dle pokynů vyučujících), mýdlo bude k dispozici volně, dezinfekce na ruce bude aplikována pod dohledem zodpovědné osoby.

Pohyb mimo třídu bude maximálně omezený a organizovaný v rámci dané skupiny. Bohužel nebude možné poskytnout dětem spontánní volný pohyb, aby nedošlo ke kontaktu s jinými skupinami.

Prosíme Vás, abyste zodpovědně zvážili, zda Vaše dítě zvládne dlouhodobě respektovat všechny požadované pokyny pro zajištění nezbytné ochrany a hygieny všech zúčastněných. Pro mnohé děti mohou po uplynulých náročných měsících představovat všechna tato omezení a pravidla další zátěž, zejména v teplejším počasí, které nás v následujícím měsíci pravděpodobně čeká. V krajním případě máme na základě pokynů MŠMT možnost vyloučit dítě, které by mělo s respektováním nastaveného režimu výraznější problémy, z této formy školní docházky. Prostory školy budou pravidelně čištěny a dezinfikovány dle pokynů MŠMT, se zvláštním důrazem na společně užívané předměty (kliky, sanitární zařízení apod.).

Kde budou děti trávit čas?
Kromě obědů ve školní jídelně bude skupina stále ve stejné místnosti/třídě. Vzhledem k tomu, že se nesmíme pohybovat mimo areál školy, budou se jednotlivé skupiny vzájemně koordinovat tak, aby děti mohly strávit alespoň část dne venku za školou, aniž by přitom přišly do kontaktu s dětmi z jiných skupin.

Když dítě přihlásím, můžeme později docházku přerušit?
Přihlášené dítě by mělo svoji skupinu navštěvovat normálně každý den a v případě, že nepřijde, byste jej měli omluvit (prosíme co nejdříve) – jako v případě běžného provozu. Důvody absence doporučujeme konzultovat s ředitelkou školy.

Když dítě nepřihlásím, můžu ho později přihlásit dodatečně?
Ne, to bohužel dle pokynů MŠMT není možné.

Když dítě přihlásím včas, může nastoupit později ?
Ano, to je možné na základě ohlášení a omluvy.

Jak bude vypadat výuka ve škole?

Výuka ve škole se bude řídit týdenním plánem práce, který rozesíláme vždy v pátek všem třídám. Rozsahem i obsahem se bude jednat o převážně opakování nebo prohlubování již získaných znalostí.  Novou látku budeme učit jen v tom rozsahu, aby ji si ji děti mohly osvojit i doma z připravených zaslaných materiálů. Přesto můžete počítat s tím, že na začátku příštího roku budeme vše potřebné a nové znovu opakovat a procvičovat. Učitelky se budou v dopoledním bloku zaměřovat na hlavní vzdělávací obory – Čj, M, Aj, Prv/Přv, Vl. Náplň výchov se pokusíme částečně přenést do těchto hodin podle hygienických a prostorových možností. Čas a délku přestávek budou určovat místo pravidelného zvonění samy učitelky podle harmonogramu pohybu skupin ve společných prostorách tak, aby nedocházelo k jejich vzájemnému kontaktu.

Jak bude pokračovat online výuka?
Zatím nemáme úplně jasnou představu, jestli zvládneme zachovat stávající rozsah online výuky tam, kde nyní probíhá. Plánujeme její případné přesunutí do brzkých odpoledních hodin poté, co učitelkám skončí dopolední blok výuky. Pokud bude učitelku ale čekat i odpolední výuka (což nebude pravděpodobně výjimečné), bude se bohužel jednat jen
o stručné shrnutí probraného učiva.

Konečnou podobu online výuky i jejího rozvržení Vám budeme moct sdělit po definitivním vytvoření skupin a rozřazení vyučujících do rozvrhu a neprodleně tak učiníme. Zvažujeme také pořizování vstupů přímo z výkladových fází hodin – o něm ale rozhodneme až poté, co zvážíme fungování v daném režimu a možná technická i právní omezení.

Jak bude fungovat školní jídelna?

Ve školní jídelně se budou najednou stravovat maximálně dvě různé skupiny žáků, aby bylo možné zachovat příslušné rozestupy. Tomuto kapacitnímu omezení bude proto nutné přizpůsobit časový harmonogram dopoledního a odpoledního bloku v jednotlivých skupinách.

Pokrmy budou podávány jako běžně kromě zákazu samostatné obsluhy nápojového výdeje.

Pokud bude mít žák s sebou vlastní studený oběd, bude jej konzumovat v rámci své skupiny během oběda.

Do školní jídelny budou žáci vstupovat po dezinfekci rukou a s nasazenou rouškou, pro čas konzumace si ji odloží do vlastního sáčku/boxu k tomu určenému. 

Pokud by všechna tato omezení vedla k neúměrnému prodloužení času oběda, budeme nuceni přistoupit k podávání studených obědových balíčků s odpovídající výživovou hodnotou.

Jak bude probíhat odpolední blok?

Odpolední blok bude věnován spíše relaxačním a volnočasovým aktivitám, nikoli výuce. Budeme se snažit co nejlépe vypořádat s omezeními, která přináší povinný pobyt výhradně v budově a na pozemku školy. Budeme využívat všechny možnosti, které nám pozemek nabízí. Je ovšem třeba mít na paměti, že pokud se děti budou pohybovat, budou muset mít nasazenou roušku. Pokud tedy zvažujete celodenní pobyt dítěte ve škole, vybavte ho dostatečným počtem náhradních roušek.

K dispozici nám podle stanoveného harmonogramu bude rovněž tělocvična k nezátěžovým pohybovým/herním chvilkám. Mezi pobyty jednotlivých skupin bude prováděna dezinfekce.

 

Děkuji Vám za spolupráci a pochopení.      Mgr. Romana Kolářová, ředitelka školy

 

 

 

 

Výsledky zápisu do 1. třídy:
Výsledky zápisu do 1. třídy.docx