Jdi na obsah Jdi na menu
 


PEDAGOGICKÉ ZÁSADY

PEDAGOGICKÉ ZÁSADY A METODY 
PEDAGOGICKÉ PRÁCE
 
Ve výchovně vzdělávací práci s dětmi dodržujeme základní pedagogické zásady a používáme metody, které vedou děti k aktivitě, experimentování, hledání, k přemýšlení a formulování vlastních názorů a ke zdravému sebevědomí.
 
Uvedenými pravidly se řídí celý kolektiv mateřské školy.
 
Zásada úcty ke každému člověku – úcta ke druhým lidem i k sobě samotnému jsou dva základní projevy lidské důstojnosti. Respektujeme a vážíme si každého dítěte, s jeho individuálními a osobními potřebami.
 
Zásada ohledu na věkové a individuální zvláštnosti – uplatňujeme takové nároky, které odpovídají možnostem a schopnostem každého dítěte, které je podněcují, dávají mu naději na úspěch a přispívají k jeho optimálnímu rozvoji.
 
Zásada opory o kladné rysy dítěte – denním intenzivním kontaktem dítě dobře poznáváme, snažíme se nacházet jeho kladné stránky, vyzvedáváme pozitivní stránky dítěte a chválíme, negativní projevy se snažíme usměrnit hned na začátku, volíme postupy vhodné a účinné v předškolním věku.
 
Zásada aktivity dětí – vědomosti a dovednosti předáváme dětem prostřednictvím vlastního poznání a vlastní činnosti, využíváme názorných a praktických metod, používáme dostatek materiálů a pomůcek, volíme metody s přímou účastí dítěte (hry, projekty, dramatizace, apod.), vyhýbáme se metodám, kdy je dítě v roli pasivního posluchače či přijímatele hotových poznatků.
 
Zásada demokratického vztahu mezi učitelem a dítětem – vytváříme pro děti prostředí plné důvěry, pochopení, využíváme neformální autority učitelky, jsme důsledné při dodržování pravidel a zásad bezpečnosti dětí. Dáváme dětem možnost, aby se v adekvátních situacích demokraticky rozhodovaly, podporujeme schopnost vyjádřit svůj názor, obhájit se.
 
Zásada všestranného rozvoje osobnost učitele – soustavně a cíleně se vzděláváme, zaměřujeme se na rozvoj pedagogických dovedností, rozvoj komunikačních schopností. Vzděláváme se i v oblastech, které přímo nesouvisí s oblastí předškolního vzdělávání, ale rozvíjí celkovou vzdělanost a přehled každé učitelky.
 
Zásada názornosti – při práci s dětmi se snažíme volit takové činnosti, při kterých je zapojeno více smyslů (zrak, sluch, hmat, čich, chuť). Využíváme aktivity dětských smyslů, touhy dětí po poznání a chuti se účastnit zajímavých činností, hledáme přitažlivé motivace
 
Zásada trvalosti – zapamatujeme si 10 % toho, co slyšíme, 15 % toho,co vidíme, 20 % toho, co současně vidíme i slyšíme, 40% toho, o čem diskutujeme, 80 % toho, co přímo zažijeme nebo děláme, 90 % toho, co se pokoušíme naučit druhé. Tento poznatek nás vede k volbě optimálních metod a činností s dětmi.