Péče o zdraví a rozvoj dítěte

Podpora tělesného rozvoje zdraví

Konkrétní činnosti:

 • zdravotní cvičení
 • pohybové chvilky
 • vycházky
 • pobyt na školní zahradě
 • pravidelné tělovýchovné činnosti
 • taneční a pohybové aktivity
 • pravidelné cvičení v tělocvičně ZŠ
 • plavecký výcvik


Pobyt venku:

Pozemek využívaný k pohybové aktivitě – zahrada MŠ.
Údržba zeleně - sekání trávy dle potřeby.
Údržba pískoviště - kropení pískoviště před příchodem dětí na zahradu.

Časový údaj:

dopoledne 09:50 – 11:40 hodin
odpoledne po svačině od 15:00 hodin

Délka pobytu 2 hodiny dopoledne, podle počasí odpoledne do rozchodu dětí.

Způsob využití pobytu venku – rekreační, poznávací hry, opakování, míčové hry.

Otužování:

Zhodnocení individuálních potřeb a možností dítěte vzhledem ke zdravotnímu stavu.
Způsob: vodou, mlhovitě, brouzdaliště, větrání.
Frekvence: dle počasí, v případě velkého tepla několikrát denně.
Zařazení v denním režimu: pobyt venku.
Způsob otužování u zdravotně oslabených: postupné otužování.
Jiný způsob ozdravných opatření: pravidelné větrání.

 

 

Systematický rozvoj řeči dítěte

Konkrétní činnosti:

Dostatek příležitosti pro vzájemnou komunikaci na úrovni dítě a dítě, dítě a učitelka a provozní zaměstnanci.
Správný řečový vzor dospělých v mateřské škole.
Emotivní podněty pro rozvoj řeči (pohádková představení, slavnosti, akce s rodiči).
Seznamování s dětskými říkadly a básněmi, recitace.
Dramatizace, práce s loutkou.
Rytmizace, zpěv a hra na hudební nástroj.
Každodenní relaxace s pohádkou nebo dětským příběhem.

Rozvíjet schopnosti přemýšlet a rozhodovat se.
Rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb.
Vytváření příležitostí k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry.

Jakým způsobem:

Individuální přístup k dítěti.
Prostor pro samostatnost při sebeobsluze, stolování, hygieně.
Dostatek podnětů pro volbu činností ve třídě (herní a pracovní koutky).
Komunikační kruh.
Respektování dětí jako jedinců ve společnosti, s právem na vlastní názor.

Nabízíme:

Kvalitní standardní péči o všechny děti naší školy.
Logopedickou péči.

Kroužky:

 • kroužek angličtiny
 • kroužek výtvarný
 • hudebně pohybový


Organizujeme:

 • mikulášskou nadílku
 • sportovní dopoledne
 • oslavy narozenin dětí
 • rozloučení s předškoláky
 • vánoční besídku
 • MDD
 • školní výlety
 • návštěvy divadel v Praze a v ZŠ


Zařazujeme:
Pravidelné tematické vycházky do okolí obce.
Návštěvy ZŠ při akcích.