Jednací řád školské rady

JEDNACÍ ŘÁD
 
 
Zasedání školské rady
 
Zasedání školské rady svolává její předseda prostřednictvím písemné pozvánky - e-mailem.
 
Pozvánku na zasedání obsahující místo, čas, program, případně další informace obdrží členové, ředitelka školy, případně zástupci odborné veřejnosti zpravidla 10 dní předem.
 
Zasedání řídí a program stanovuje předseda ŠR, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen ŠR.
 
Zasedání jsou neveřejná, pokud členové ŠR hlasováním nerozhodnou jinak.
 
ŠR je schopna usnášet se, pokud jsou přítomny 2/3 všech jejích členů.
 
 
Závěry školské rady
 
Závěry školské rady formuluje předseda.
 
O závěrech se hlasuje. V případě rovnosti hlasů, rozhodne hlas předsedy, nebo při jeho nepřítomnosti hlas pověřeného předsedajícího.
 
O závěrech přijetých na zasedání ŠR je informována ředitelka školy písemně, bez zbytečného odkladu.
 
Předseda ověřuje plnění závěrů z předcházejícího zasedání ŠR.
 
 
Zápis ze školské rady
 
Z každého zasedání ŠR se pořizuje zápis. K němu se přikládá prezenční listina.
 
Předseda, nebo pověřený předsedající určí zapisovatele a ověřovatele zápisu.
 
Za uložení všech zápisů zodpovídá předseda.
 
 
Schváleno : 20.6.2013