Historie školy

Na Komorním Hrádku i v Choceradech ode dávna stávaly školy, ale pouze jednotřídní. Hrádecká škola bývala ve druhém nádvoří zámeckém v přízemí, škola choceradská v č.p.35, v němž později byl obchod a hostinec Adolfa Liebmana a knihkupectví pí Freundové. Roku 1845 přestavěn bývalý špitál ve školu a roku 1872, kdy zrušena byla škola na Hrádku, převedeno do ní i žactvo hrádecké. Roku 1867 vzdal se majitel panství patronátu školního, jenž dle nových zákonů přešel na obec (za souhlasu obcí přiškolených).

Do února 1869 byl správcem školy farář a dozorcem vikář, teprve roku 1870 zřízeny místní a okresní školní rady a škola podřízena dozoru státnímu, jejž vykonával okresní inspektor, jmenovaný zemskou školní radou a potvrzený ministrem. Škola choceradská připojena už tehdy školnímu okresu českobrodskému. Volba místní školní rady provedena 2. Prosince 1870.

K Choceradům přiškoleny jsoun ode dávna Vlkovec, Ráztoky a Poddubí, docházejí však i děti z Hvězdonic (ač patří k Vranovu) a z Vesce (přiškoleny k Vodslivům)

Na škole choceradské do roku 1871 po více než 100 let zdárně působili učitelé z rodiny Hrbků, z nichž poslední, František Hrbek toho roku po 50 letém působení odešel na odpočinek.

Dne 7.října 1871 byl ustanoven správcem školy Josef Janovský, jenž byl před tím učitelem na zrušené škole hrádecké.

V roce 1880 zřízena byla při škole druhá třída a jmenován druhý učitel – podučitel. Roku 1890 rozšířena škola na trojtřídní a budova nákladem 9000 zl. opravena a zvýšena o patro. Koncem školního roku 1905 odešel řídící učitel Josef Janovský do výslužby a nastoupil po něm ve správě školy řídící učitel Josef Jelínek. V tomto místě setrval do 31.8.1924. Od září 1924 řídí školu Alois Gunzel.

V září 1924 se vážně jednalo o přiškolení Hvězdonic k Choceradům, podmínkou bylo zřízení pěšiny nad drahou po hrádecké stráni společným nákladem obou obcí do dvou let.
Úřední komise o přiškolení Hvězdonic k Choceradům se konala 6.února za účasti českobrodského i benešovského okresního hejtmana, školních inspektorů, předsedy místní školní rady a zástupců Chocerad, Hvězdonic, Vranova a ostatních přiškolených obcí. Nová pěšina celkem uznána za vhodnou pro školní mládež, takže přiškolení Hvězdonic po dobrozdání přítomného technického znalce zemského správního výboru dojde schválení úředního.

 

Koncem července opustil Chocerady dosavadní řídící učitel Gunzl, který na vlastní žádost obdržel místo řídícího učitele v Mukařově. Na jeho místo ustanoven zdejší učitel František Pobuda.

V roce 1929 z podnětu řídícího učitele F. Pobudy založeno v Choceradech „Sdružení přátel školy“, jehož úkolem je péče o povznesení mravní úrovně školní mládeže; sociální péče o mládež, jakož i výchovná spolupráce školy a domova.Dne 7.října 1871 byl ustanoven správcem školy Josef Janovský, jenž byl před tím učitelem na zrušené škole hrádecké.

V roce 1880 zřízena byla při škole druhá třída a jmenován druhý učitel – podučitel. Roku 1890 rozšířena škola na trojtřídní a budova nákladem 9000 zl. opravena a zvýšena o patro. Koncem školního roku 1905 odešel řídící učitel Josef Janovský do výslužby a nastoupil po něm ve správě školy řídící učitel Josef Jelínek. V tomto místě setrval do 31.8.1924. Od září 1924 řídí školu Alois Gunzel.