Zápis do prvního ročníku

Vážení rodiče,

dne 4. 4. 2023 se od 13.00 hod. do 17.00 hod. koná zápis do 1. třídy základní školy, jejíž činnost vykonáváZákladní škola a Mateřská škola Chocerady 267, příspěvková organizace. Zápis proběhne v budově školy v učebně III. třídy.

K zápisu jsou povinni se dostavit zákonní zástupci, jejichž dítě je narozené v termínu od 1. září 2016 do 31. srpna 2017, nebo je po odkladu povinné školní docházky. Dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června školního roku 2023/2024, může být přijato již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

  • Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. do 31. 12. 2017 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC).
  • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. do 30. 6. 2018 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

Zákonným zástupcům, kteří se nemohou ze závažných důvodů(nemoc apod.) dostavit k zápisu ve stanoveném termínu, bude po telefonické domluvě stanoven individuální termín zápisu.

 K zápisu je nutné doložit:

-     rodný list dítěte

-     občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce)

-     cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců mimo EU)

-     rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s odkladem)

 

Odklad povinné školní docházky:

V případě požadavku na odklad povinné školní docházky zákonný zástupce dítěte obdrží formulář „Žádost o odklad povinné školní docházky“. Zákonný zástupce dítěte přiloží k vyplněné žádosti tyto 2 dokumenty:

- doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)          

- doporučující posouzení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

 

Přednostně budou do prvního ročníku přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy. Školský obvod zahrnuje následující lokality:

Chocerady (včetně Samechova, Vlkovce, Vestce, Komorního Hrádku), Hvězdonice, Ostředek, VodslivyKaliště – část obce Poddubí, které leží na správním území Obce Kaliště.

 

Mgr. Romana Kolářová, ředitelka školy

 

 

Přílohy